Drobečková navigace

Úvod > Slovník pojmů

Slovník pojmů geodetické činnosti

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v rámci České republiky. Zahrnuje jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součást tvoří také evidence vlastnických a jiných věcných práv, které zákon stanovuje k těmto nemovitostem. Je také zdrojem informací sloužících k ochraně práv souvisejících s nemovitostí a to pro daňové a poplatkové účely, ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu a dalších přidružených odborů.

Katastrální úřad

Katastrální úřad je úřadem spravujícím agendu katastru nemovitostí. Úřad také poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, opisy nebo kopie a to jak katastrálních map, tak i souborů popisných informací. 

Katastrální mapa

Jedná se o mapu zobrazující nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Obsahuje body bodového pole, polohopis, popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území. Pozemky jsou označeny parcelními čísly a značkami druhů pozemků

Pozemkový úřad

Pozemkový úřad zajišťuje veškerou agendu při pozemkových úpravách a vytyčování hranic pozemku k hospodaření vlastníků pozemku. 

Katastrální území

Jedná se podle § 27 písm. h) katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. o technickou jednotku, kterou tvoří soubor nemovitostí, které jsou místopisně uzavřené a v katastru nemovitostí společně evidované.

Věcné břemeno

Věcná břemena omezují vlastníka konkrétní nemovitosti v souvislosti s 3. osobou. Jedná se zejména o to, že vlastník nemovitosti musí respektovat opatření, která souvisejí s nemovitostí. Často je řeč o příjezdových cestách k nemovitosti přes pozemek 3. osoby. Věcná břemena se váží k nemovitosti nebo patří konkrétní osobě. Pokud je břemeno spojeno s nemovitostí, přechází věcné břemeno automaticky na vlastníka této nemovitosti.

Obnova katastrálního operátu

Obnova katastrálního operátu je v podstatě nové vytvoření katastrální mapy a nových informací o nemovitostech včetně vlastníků a právních vztahů. Obnova katastrálního operátu se provádí opětovným mapováním, případně přepracováním současné katastrální mapy.

Pozemkové úpravy

Když dochází k pozemkovým úpravám, mění se právní stav pozemků, kterými se ve veřejném zájmu hospodaří. Jde prakticky o úpravu pozemků tak, aby byly dobře přístupné a sloužili vlastníkům co nejlépe. V souvislosti s touto činností se uspořádávají práva k jednotlivým pozemkům a pokud jsou tak věcná břemena. Druhotný efekt je takový, že se zlepšuje životní prostředí, půdní fond a celkový koncept krajiny.  

Geometrický plán

Jedná se o technický podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí. Geometrický plán je potřeba v případě, kdy je nutno změnu vyznačit v také v katastrální mapě. Využití najde například při dělení pozemku, při změně hranic pozemku, při vyznačení budovy či vodního díla, pro vymezení celkového rozsahu věcného břemene k pozemku či nemovitosti do katastru nemovitostí. 

Parcela

Parcela je v geodézii geometrické určení a zobrazení pozemku v katastrální mapě. Současně se také vyznačuje parcelovým číslem. 

Stavební parcela

Stavební parcela je pozemkem, který je evidovaný jako druh pozemku zastavěné plochy.

Budova

Budova je každá nadzemní stavba, která je soustředěna do prostoru a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčením hranic pozemku se řídí § 19a zákona č.344/1992 Sb. a § 87 až 90 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Jedná se o vyznačení hranic pozemku v terénu. Práce provádí geodet. Výsledkem je dokumentace vytyčení hranic pozemku, kterou tvoří vytyčovací náčrt včetně seznamu souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol. 

Výměra parcely

Katastrální výměra parcely se definuje v m². Je jedním z údajů v katastru nemovitostí. Jedná se vždy o velikost obsahu zobrazené plochy na mapě.