Drobečková navigace

Úvod > Zapis do katastru nemovitostí

Zápis do katastru nemovitostí

Naše služby v bodech:

 • vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
 • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy (rozestavěné budovy) do katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení změny obvodu budovy v katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu pro doplnění pozemků dosud evidovaných v zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • vytyčení hranice pozemku v terénu včetně vyhotovení příslušné dokumentace (vytyčovací náčrt)

Zaslat nezávaznou poptávku

Poradenství v oblasti zápisu do katastru nemovitostí

Chystáte se zapsat novostavbu, případně koupit či prodat část pozemku? Níže naleznete užitečné informace, které budete při zápisech do katastru nemovitostí potřebovat.

Kolaudace novostavby včetně zápisu do katastru nemovitostí

Budovou se pro účely katastru rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Jednou z příloh k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí je geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí. Po provedení kolaudace se použije geometrický plán pro zápis vlastnického práva k budově u příslušného katastrálního úřadu.

Zápis budovy a záznam vlastnického práva k budově, která je předmětem evidence v katastru, se provede na základě ohlášení vlastníka (spoluvlastníka) budovy, a je nutné doložit:

 1. geometrický plán pro vyznačení budovy v KN
 2. doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
 3. kolaudační rozhodnutí

Rozdělení pozemku

Před samotnou realizací rozdělení pozemku (vyhotovením geometrického plánu), je potřeba zajistit souhlas s dělením pozemku na příslušném stavebním úřadě s těmito náležitostmi:

 • vyplnit žádost " Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku" - žádost můžete stáhnout zde.
 • k žádosti je nutné přiložit snímek katastrální mapy s přibližným návrhem dělení pozemků a s vyznačenými přístupy z veřejných prostranství na všechny oddělované části pozemku (snímek katastrální mapy lze pořídit zde)

 Po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné začít pracovat na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Před zpracováním geometrického plánu je nutné provést zaměření změny v terénu a označit nové hranice. Po vypracování prochází geometrický plán ještě potvrzením na příslušném katastrálním úřadě. Poté je geometrický plán předán objednateli, který na jeho podkladě, nechá sepsat smlouvu pro převod vlastnických práv. 

Změna vlastnických práv k části pozemku se provádí na příslušném katastrálním úřadě formou vkladu. Pro zápis do katastru nemovitostí je nutné doložit:

 1. geometrický plán pro rozdělení pozemku
 2. souhlas stavební úřadu s dělením parcel
 3. smlouva pro převod vlastnického práva
 4. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí (www aplikace pro vyplnění zde)